Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przedszkole Niepubliczne Bajka zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

Siedziba przedszkola znajduje się w Kościerzynie , ul.  Klonowa 1

Organem prowadzącym przedszkole jest Bożena Zięba

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty

Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Niepubliczne” Bajka”

Bożena Zięba

NIP 591 113 62 21

 

§2

Przedszkole działa na podstawie:

Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Kościerzyna

Niniejszego statutu.

§3

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji  otrzymywanej z gminy miejskiej Kościerzyna.

Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka i jest ustalana przez dyrektora placówki.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2,3 posiłków

Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci za odpłatnością skalkulowaną w wysokości surowca zużytego do przyrządzenia posiłku

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

Nie dokonanie opłaty w terminie określonym w pkt. 6 , może powodować naliczenie kary umownej ustalonej przez dyrektora placówki.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni ,rodzicom przysługuje zwrot wpłat za wyżywienie. Nieobecność dziecka do 3 dni nie powoduje zwrotu z opłat za wyżywienie.

Może być także pobierana opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

Wpisowe nie podlega zwrotowi. 

Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ,rodzice ,opiekunowie dziecka uiszczają w miesiącu wrześniu.

.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Przedszkole może realizować bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ,co najmniej podstawy programowej określonej przez MEN

&1

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z    aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

 

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe.

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także znoszenia stresów i porażek.

Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

Organami przedszkola są:

Organ prowadzący – Bożena Zięba

Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.

Rada Pedagogiczna.

§1

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

Uchwalenie statutu przedszkola.

Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.

Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .

§2

Dyrektor przedszkola:

Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.

Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

Podejmują decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola.

Sprawuje nadzór pedagogiczny.

Koordynuje opiekę nad dziećmi.

Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

Współpracuje z rodzicami.

Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

§3

Rada Pedagogiczna: 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Przedszkola.

 

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

Ocena efektywności stosowanych programów nauczania

Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Aktywne uczestnictwo w ustalaniu kierunków i celów działalności przedszkola

Zatwierdzanie planów pracy przedszkola

Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

&1

Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

Czas pracy poszczególnych oddziałów,

Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu podstawę programową oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Liczba dzieci w oddziale  nie może przekraczać 30.

Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religi i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwoju dzieci i wynosić:

1)z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,

2)z dziećmi w wieku 5—6 lat około 40 minut.

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 

Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).

Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Pozostały czas- 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  

Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy.

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela

W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby  gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona przez rodzica, prawnego opiekuna wypełniona karta zgłoszenia.

Rekrutację dzieci na nowy rok szkolny ,przedszkole przeprowadza przez cały rok w oparciu o zasadę pełnej dostępności, przy czym pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 

 

&2

Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.

Ogród z wyposażeniem.

Łazienki dla dzieci i personelu.

Szatnię.

Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.

Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

&3

Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza jego terenem.

Za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i podczas zajęć poza jego terenem odpowiada nauczyciel zatrudniony w tym czasie w danym oddziale.

Jeżeli nauczyciel musi opuścić dzieci- tylko w uzasadnionych przypadkach, ma obowiązek zlecić opiekę nad dziećmi innemu pracownikowi, który w tym momencie przejmuje odpowiedzialność.

Za bezpieczeństwo dzieci  w ogrodzie i podczas spacerów, wycieczek odpowiedzialność ponosi nauczyciel.

Przed wyjściem do ogrodu , nauczyciel omawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa, przelicza dzieci i sprawdza sprzęt ogrodowy ,czy nie stanowi zagrożenia dla dzieci.

Przed wejściem do budynku ponownie przelicza dzieci.

             Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 do 6 lat.

W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej.

Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej  

poszanowania godności osobistej,

szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

 

 

 

§2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.

rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego  przez okres 2 miesięcy.

Rozdział VI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz dopuszczonymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

Do zakresu zadań nauczycieli należy:

Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem podjęcia roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio - lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat),

Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,

Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,

Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.,

Planowanie własnego rozwoju zawodowego –systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

Dbałość o warsztat  pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach  nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym.

Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

Własne doskonalenie zawodowe.

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

Włączenia ich w działalność przedszkola.

Formy współpracy  nauczyciela z rodzicami:

Prowadzenie i uaktualnianie gazetki informacyjnej,

Organizowanie spotkań z rodzicami, zebrań, zajęć otwartych, uroczystości

Prowadzenie bieżących rozmów dotyczących dzieci

Prezentowanie prac plastycznych w małej galerii przedszkolnej

Organizowanie dyżuru dla rodziców wg potrzeb

Zadania personelu przedszkola w celu ochrony dzieci przed infekcjami:

Organizowanie pogawędek na temat mycia rąk , zasłaniania ust podczas kaszlu i czyszczenia nosa

Obserwowanie przebywających w placówce dzieci, jeśli wykazują objawy wskazujące na infekcję – natychmiastowe informowanie rodziców i zachęcanie do konsultacji z lekarzem.

Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie tabeli płac uwzględnia poziom wykształcenia i stopień awansu zawodowego.

Rozdział VII

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

W przedszkolu zatrudnieni są: woźne oddziałowe, pomoce nauczyciela, personel kuchenny, konserwator.

Do ich zadań należą:

Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych

Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

Pomoc w prowadzeniu działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w tym:- zapewnienie dzieciom warunków zbliżonych do domowych,

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci ,

- współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania,

- kształtowanie u dzieci samodzielności, relacji z rówieśnikami, umiejętności komunikowania się.

Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola.

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

RODZICE

 

 

§1

1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

Rodzice mają prawo do:

Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno - wychowawczej,

Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu zdrowia i postępów edukacyjnych dziecka,

Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,

Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, zajęciach otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

§2

Rodzice mają obowiązek:

Przestrzegania niniejszego statutu.

Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności. zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.

Niezwłocznego  zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

Przyprowadzania do przedszkola  zdrowego dziecka.

Dostarczania zaświadczeń lekarskich po przebytych chorobach zakaźnych.

Zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

      ,/od 01.09.2011 także dziecka 5- letniego/

Zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

Wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.

 

 

 

 

 

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi .

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń

Udostępnienie statutu przez dyrektora placówki.

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku.

 

 

 

 

 

 

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl