Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. 1.Przedszkole Niepubliczne Bajka zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.  

 2. 2.Siedziba przedszkola znajduje się w Kościerzynie , ul.  Klonowa 1 

 3. 3.Organem prowadzącym przedszkole jest Bożena Zięba 

 4. 4.Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty 

 5. 5.Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:  

Przedszkole Niepubliczne” Bajka”

Bożena Zięba

NIP 591 113 62 21

 

§2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. 1.Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).  

 2. 2.Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych Miasta Kościerzyna 

 3. 3.Niniejszego statutu.  

§3

 1. 1.Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji  otrzymywanej z gminy miejskiej Kościerzyna.  

 2. 2.Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.  

 3. 3.Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka i jest ustalana przez dyrektora placówki.  

 4. 4.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2,3 posiłków 

 5. 5.Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci za odpłatnością skalkulowaną w wysokości surowca zużytego do przyrządzenia posiłku  

 6. 6.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 20 dnia każdego miesiąca.  

 7. 7.Nie dokonanie opłaty w terminie określonym w pkt. 6 , może powodować naliczenie kary umownej ustalonej przez dyrektora placówki. 

 8. 8.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 3 dni ,rodzicom przysługuje zwrot wpłat za wyżywienie. Nieobecność dziecka do 3 dni nie powoduje zwrotu z opłat za wyżywienie. 

 9. 9.Może być także pobierana opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.  

 10. 10.Wpisowe nie podlega zwrotowi.   

 11. 11.Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 12. 12.Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ,rodzice ,opiekunowie dziecka uiszczają w miesiącu wrześniu.  

.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole może realizować bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ,co najmniej podstawy programowej określonej przez MEN

&1

 1. 1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z    aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest: 

  • .Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowania czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 

  • .Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe. 

  • .Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także znoszenia stresów i porażek. 

  • .Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 

  • .Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

  • .Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.  

  • .Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 

  • .Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

  • .Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

  • .Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

  • .Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.  

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:

 1. 1.Organ prowadzący – Bożena Zięba 

 2. 2.Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.  

 3. 3.Rada Pedagogiczna.  

§1

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego przedszkole należy:

 1. 1.Uchwalenie statutu przedszkola.  

 2. 2.Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.  

 3. 3.Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.  

 4. 4.Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy).  

 5. 5.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .  

§2

Dyrektor przedszkola:

 1. 1.Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.  

 2. 2.Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz  zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.  

 3. 3.Podejmują decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do  przedszkola. 

 4. 4.Sprawuje nadzór pedagogiczny.  

 5. 5.Koordynuje opiekę nad dziećmi.  

 6. 6.Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.  

 7. 7.Współpracuje z rodzicami.  

 8. 8.Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.  

§3

Rada Pedagogiczna: 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Przedszkola.

 

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

 1. 1.Ocena efektywności stosowanych programów nauczania  

 2. 2.Rozwiązywanie problemów wychowawczych  

 3. 3.Aktywne uczestnictwo w ustalaniu kierunków i celów działalności przedszkola 

 4. 4.Zatwierdzanie planów pracy przedszkola 

 5. 5.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych. 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

&1

 1. 1.Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący. 

 1. 2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

  • .Czas pracy poszczególnych oddziałów, 

  • .Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

 1. 3.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu podstawę programową oraz dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego. 

 2. 4.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 3. 5.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

 4. 6.Liczba dzieci w oddziale  nie może przekraczać 30. 

 5. 7.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 

 6. 8.Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 

 7. 9.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religi i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwoju dzieci i wynosić:  

1)z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,

2)z dziećmi w wieku 5—6 lat około 40 minut.

 1. 10.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym: 

 • .Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela). 

 • .Co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.). 

 • .Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. 

 • .Pozostały czas- 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 

 1. 11.Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną   

 2. 12.Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 3. 13.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela  

 4. 14.W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami. 

 5. 15.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący. 

 6. 16.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

 7. 17.Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców ( opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby  gwarantujące pełne bezpieczeństwo. 

 8. 18.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 

 9. 19.W miarę możliwości w przedszkolu ogólnodostępnym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci. 

 10. 20.Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełniona przez rodzica, prawnego opiekuna wypełniona karta zgłoszenia. 

 11. 21.Rekrutację dzieci na nowy rok szkolny ,przedszkole przeprowadza przez cały rok w oparciu o zasadę pełnej dostępności, przy czym pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola. 

&2

 1. 1.Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:  

  • o.Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.  

  • o.Ogród z wyposażeniem.  

  • o.Łazienki dla dzieci i personelu.  

  • o.Szatnię.  

  • o.Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.  

  • o.Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.  

 1. 2.Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.  

 2. 3.Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.  

&3

 1. 1.Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza jego terenem. 

 2. 2.Za bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w przedszkolu i podczas zajęć poza jego terenem odpowiada nauczyciel zatrudniony w tym czasie w danym oddziale. 

 3. 3.Jeżeli nauczyciel musi opuścić dzieci- tylko w uzasadnionych przypadkach, ma obowiązek zlecić opiekę nad dziećmi innemu pracownikowi, który w tym momencie przejmuje odpowiedzialność. 

 4. 4.Za bezpieczeństwo dzieci  w ogrodzie i podczas spacerów, wycieczek odpowiedzialność ponosi nauczyciel. 

 5. 5.Przed wyjściem do ogrodu , nauczyciel omawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa, przelicza dzieci i sprawdza sprzęt ogrodowy ,czy nie stanowi zagrożenia dla dzieci. 

 6. 6.Przed wejściem do budynku ponownie przelicza dzieci. 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1

 1. 1.Przedszkole oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 2,5 do 6 lat.  

 2. 2.W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej i psychicznej. 

 3. 3.Dziecko w przedszkolu  ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:  

  • o.właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

  • o.ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej    

  • o.poszanowania godności osobistej,  

  • o.szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności  

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

 1. 1.zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.  

 2. 2.rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,  

 3. 3.rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego  przez okres 2 miesięcy. 

Rozdział VI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 1. 1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.  

 2. 2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz dopuszczonymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.  

 3. 3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:  

  • o.Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, 

  • o.Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

  • o.Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

  • o.Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem podjęcia roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio - lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat), 

  • o.Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

  • o.Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp., 

  • o.Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp., 

  • o.Planowanie własnego rozwoju zawodowego –systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

  • o.Dbałość o warsztat  pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń, 

  • o.Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 

  • o.Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach  nauczania z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

  • o.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

  • o.Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

  • o.Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym. 

  • o.Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.  

  • o.Własne doskonalenie zawodowe.  

 4. 4.Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:  

  • o.Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.  

  • o.Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.  

  • o.Włączenia ich w działalność przedszkola. 

 5. 5.Formy współpracy  nauczyciela z rodzicami: 

 • .Prowadzenie i uaktualnianie gazetki informacyjnej, 

 • .Organizowanie spotkań z rodzicami, zebrań, zajęć otwartych, uroczystości 

 • .Prowadzenie bieżących rozmów dotyczących dzieci 

 • .Prezentowanie prac plastycznych w małej galerii przedszkolnej 

 • .Organizowanie dyżuru dla rodziców wg potrzeb 

 1. 6.Zadania personelu przedszkola w celu ochrony dzieci przed infekcjami: 

 • .Organizowanie pogawędek na temat mycia rąk , zasłaniania ust podczas kaszlu i czyszczenia nosa 

 • .Obserwowanie przebywających w placówce dzieci, jeśli wykazują objawy wskazujące na infekcję – natychmiastowe informowanie rodziców i zachęcanie do konsultacji z lekarzem.  

 1. 7.Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie tabeli płac uwzględnia poziom wykształcenia i stopień awansu zawodowego.  

Rozdział VII

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

W przedszkolu zatrudnieni są: woźne oddziałowe, pomoce nauczyciela, personel kuchenny, konserwator.

Do ich zadań należą:

 1. 1.Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości  

 2. 2.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

 3. 3.Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych  

 4. 4.Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego  

 5. 5.Pomoc w prowadzeniu działalności opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w tym:- zapewnienie dzieciom warunków zbliżonych do domowych, 

- zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,

- wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci ,

- współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania,

- kształtowanie u dzieci samodzielności, relacji z rówieśnikami, umiejętności komunikowania się.

 1. 6.Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola. 

Rozdział VIII

RODZICE

§1

1.Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 1. 2.Rodzice mają prawo do: 

   • .Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno - wychowawczej, 

   • .Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu zdrowia i postępów edukacyjnych dziecka, 

   • .Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 

   • .Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

   • .Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola, 

   • .Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną. 

   • .Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, zajęciach otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.  

§2

Rodzice mają obowiązek:

 1. 1.Przestrzegania niniejszego statutu.  

 2. 2.Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności. zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

 3. 3.Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.  

 4. 4.Niezwłocznego  zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

 5. 5.Przyprowadzania do przedszkola  zdrowego dziecka. 

 6. 6.Dostarczania zaświadczeń lekarskich po przebytych chorobach zakaźnych. 

 7. 7.Zapewnienia regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich podlegających  obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

      ,/od 01.09.2011 także dziecka 5- letniego/

 1. 8.Zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

 2. 9.Wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

 3. 10.Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola. 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi .  

 2. 2.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:  

 • .Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń 

 • .Udostępnienie statutu przez dyrektora placówki. 

 1. 3.Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku. 

 

© 2012 - 2017 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl