Nauczanie

Cele wychowania przedszkolnego realizowane w przedszkolu "Bajka"

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.
Wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i złe, potrafiły zgodnie bawic się i uczyc, kulturalnie zwracac się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy.
Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek.
Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziecmi i dorosłymi.
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
Troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawnośc ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyc w zabawach i grach sportowych.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej.
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

Kadra

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która zapewnia wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Każdy oddział prowadzi nauczyciel wychowawca zachowując ciągłość edukacyjną od grupy najmłodszej do najstarszej. W skład zespołu nauczycielskiego wchodzą specjaliści dbający o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Zarażają dzieci do działań proekologicznych, ruchowych, artystycznych i intelektualnych. Tworzą okazje do zaprezentowania umiejętności dzieci na scenie. Okazują swoim wychowankom duże zainteresowanie, cierpliwość i zrozumienie. Starają się pogłębiać i rozwijać zdolności i pasje poprzez udział w różnorodnych konkursach. Motywują ich do poznania i rozumienia siebie i świata. Proponują dzieciom różnorodne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym poprzez przybliżanie dziedzictwa kulturowego regionu Kaszub i naszego kraju. Są profesjonalistami edukacji przedszkolnej.

Zajęcia dodatkowe

Dodatkowo wspieramy i zapewniamy dzieciom osiągnięcie lepszych szans edukacyjnych poprzez opiekę:
logopedyczną,
psychologiczno – pedagogiczną,
język angielski.
W ofercie również posiadamy zajęcia odpłatne przez rodziców:
zabawy: korekcyjno – taneczne,
rytmiczno – muzyczne.
Dużym zainteresowaniem naszych wychowanków i ich rodziców cieszy się nauka języka angielskiego – kurs rozszerzony.

Metody pracy stosowane w przedszkolu

  1. Metody gimnastyki twórczej – R. Labana, K. Orfa, A. M. Kniessów, W. Sherborne, gimnastyka z muzyką „Rytmy”.
  2. Metody stymulujące postawy i myślenie twórcze – M. Montessori, C. Freineta, P. Dennisona, drama, pedagogika zabawy.
  3. Metody wspomagające dzieci w przygotowaniu do nauki szkolnej - M. Bogdanowicz, B. Rocławskiego, I. Majcwak, H. Tymichowej, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Programy nauczania

  1. „Nasze przedszkole” Program edukacji przedszkolnej wspierający rozwój aktywności dzieci. Autor: M. Kwaśniewska; W. Żaba – Żabińska
  2. Program wychowania i edukacji przedszkolnej „Wesołe przedszkole i przyjaciele” Autor: M. Walczak – Sarao; D. Kręcisz
  3. Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” Autor: I. Broda

Programy autorskie

  1. Program ekologiczny przedszkolaka.
  2. Program adaptacji dzieci trzyletnich w przedszkolu.
  3. Program wychowawczy.

© 2012 - 2019 przedszkole Bajka w Kościerzynie.

5dots.pl